Välkommen
Länsförbundet FUB i Blekinge
Styrelse
Medlemsrådgivare
Rättsombud
Lättläst
Lokalföreningsombud
Aktuellt, info m m
Publikationer
Läger
FUB Östra Blekinge
Bliv medlem i FUB Östra Blekinge
FUB Västra Blekinge
Bliv medlem i FUB Västra Blekinge
Klippan Blekinge
Länkar

Rätt att läsa Rätt att förstå (Lättläst):

 

Rätt att läsa rätt att förstå, har till syfte att ge ökad delaktighet i sam-hället vilket ger en bättre livskvalitet, få ut samhällsinformation, fack- och skönlitteratur på lättläst text.

 

Personer med utvecklingsstörning eller andra funktionshinder kan ha svårigheter att ta till sig nyheter, information och litteratur. Därmed finns risk att ställas utanför gemenskap och delaktighet i samhället. Ytterst är detta en demokratifråga.

 

I varje kommun finns en samverkansgrupp bestående av represen-tanter från FUB (lokalföreningsombud), kommunerna (handikappför-valtning, omsorgen), kulturförvaltningen (biblioteken) samt Studieför-bundet Vuxenskolan.

 

Samverkansgruppens har till uppgift att utbilda läsombud och ge regel-bundet stöd. Anordna aktiviteter på våra bibliotek samt inspirations-dagar för läsombuden m m.

 

Idag finns utbildade läsombud på våra gruppbostäder i alla kommuner.

 

Lättlästa hörnor finns på biblioteken runt om i länet.

 

 


Senast uppdaterad
2013-02-23 17:07